Zaniechanie poboru podatku od umorzonych kredytów hipotecznych to koszt 157 mln zł

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od kwot wierzytelności, umorzonych przez kredytodawcę z tytułu zaciągniętego przed 15 stycznia 2015 roku kredytu na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych będzie skutkowało zmniejszeniem dochodów budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego o 157 mln zł w 2022r., wynika z projektu rozporządzenia ministra finansów, który trafił do konsultacji.

Uzgodnienia i konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe zaplanowano na 7 dni.

„Wydanie […] rozporządzenia zwolni kredytobiorców będących osobami fizycznymi z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od kwot wierzytelności umorzonych przez kredytodawcę z tytułu zaciągniętego przed dniem 15 stycznia 2015 r. kredytu na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, jeśli kredyt dotyczy jednej inwestycji mieszkaniowej i kredytobiorcy nie skorzystali uprzednio z umorzenia wierzytelności z tytułu kredytu mieszkaniowego przeznaczonego na inną inwestycję mieszkaniową” – czytamy w uzasadnieniu.

Zwolnienie obejmie również przychody z tytułu zapłaty kwoty kredytu zaciągniętego przed dniem 15 stycznia 2015 r. na cele mieszkaniowe i zabezpieczonego hipotecznie, poniżej jego wartości nominalnej w związku z zastosowaniem przez kredytodawcę ujemnych stóp referencyjnych, podano także.

Konsekwencją będzie brak obowiązku przekazywania kredytobiorcom oraz urzędom skarbowym informacji PIT–11 o wysokości osiągniętego przychodu z innych źródeł.  W przypadku podatników CIT możliwe będzie odliczenie od dochodów równowartości umorzonych wierzytelności z tytułu kredytów, od tej części kapitału, od której następuje zaniechanie poboru PIT.

Przepisy rozporządzenia wpływać będą jedynie na stronę dochodową jednostek sektora finansów publicznych (mniejsze wpływy o 157 mln zł w 2022r.), w tym budżetu państwa (mniej o 101 mln zł)  i jednostek samorządu terytorialnego (mniej o 56 mln zł), nie ich stronę wydatkową.

Skutki tych rozwiązań nie wpłyną na obniżenie planowanych dochodów sektora finansów publicznych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie zakładano bowiem wzrostu dochodów sektora publicznego w związku z opodatkowaniem dochodów (przychodów) osób fizycznych będących przedmiotem tego rozporządzenia.

W ocenie skutków regulacji (OSR) podano, że podstawę do szacunków stanowiły dane Związku Banków Polskich w zakresie:

– wartości umorzeń wierzytelności z tytułu hipotecznych kredytów mieszkaniowych w 2020 r. i w 2021 r., odpowiednio w kwotach 10,4 mln zł i 31,8 mln zł,

– wartość świadczeń powstałych z tytułu ujemnego oprocentowania umów kredytowych na cele mieszkaniowe w ww. latach po 1,7 mln zł w każdym z lat.

Z uwagi na dużo większe zainteresowanie kredytobiorców do zawierania ugód w celu restrukturyzacji tzw. kredytów frankowych przyjęto tempo wzrostu wartości zawartych ugód z ostatnich dwóch lat (rok do roku) w planowanym trzyletnim okresie zawierania ugód i uśredniono dla roku 2022.

Dodatkowo Związek Banków Polskich przekazał informację o szacowanych skutkach finansowych, w obszarze ugód zawieranych dla mieszkaniowych kredytów hipotecznych, obniżenia wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych, w potencjalnym przypadku obowiązywania zaniechania w latach 2022-2024, o 0,33-0,66 mld zł.

Oszacowanie to zostało sporządzone w oparciu o wstępne szacunki KNF kosztów sektora dla scenariusza „utrzymanie umowy” w wariancie WIBOR. Szacunki te oparte są o wartość portfeli kredytów walutowych oraz kursy walut z dnia 31 grudnia 2020 r.

Rzeczywiste fiskalne funkcjonowania rozporządzenia w kontekście kwestii kredytów walutowych zależne są od poziomu adaptacji programów ugód, podkreślono.

W oparciu o ankiety przeprowadzone przez część sektora bankowego, jak też w oparciu o rzeczywisty przebieg programów pilotażowych w obszarze ugód zrealizowanych w niektórych bankach, wstępne szacunki sektora przewidują zakres adaptacji programów w przedziale pomiędzy 5-10% wartości portfela kredytów walutowych.

Źródło: ISBnews

Artykuł Zaniechanie poboru podatku od umorzonych kredytów hipotecznych to koszt 157 mln zł pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.