Enea miała wstępnie 703 mln zł zysku netto jedn. dom., 1124 mln zł zysku EBITDA w III kw.

Enea odnotowała 703 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej oraz 1 124 mln zł zysku EBITDA w III kw. 2023 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

„Skonsolidowane wyniki finansowe GK Enea za III kwartał 2023 roku:
– Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 11 881 mln zł,
– EBITDA: 1 124 mln zł,
– Zysk przed opodatkowaniem: 899 mln zł,
– Zysk netto okresu sprawozdawczego: 716 mln zł,
– Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: 703 mln zł,
– Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne: 897 mln zł,
– Wskaźnik dług netto / EBITDA: 0,48.
Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:
– Wydobycie: 151 mln zł,
– Wytwarzanie: 673 mln zł,
– Dystrybucja: 450 mln zł,
– Obrót: -138 mln zł.
Wybrane dane operacyjne:
– Produkcja węgla netto: 1,3 mln ton,
– Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 5,4 TWh, w tym 0,6 TWh z OZE,
– Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 4,8 TWh,
– Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 5,4 TWh” – czytamy w komunikacie.

Wstępne wyniki uwzględniają rezerwę w związku z wprowadzeniem mechanizmu obniżenia należności gospodarstw domowych wobec przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną za 2023 rok w wysokości ok. 264 mln zł.

Łącznie w I-III kw. 2023 r. Enea odnotowała 558 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej oraz 3 440 mln zł zysku EBITDA przy przychodach wynoszących 35 903 mln zł, wskazano również.

Enea rozpoznała w I-III kw. 2023 r. przychody z tytułu rekompensat w łącznej wysokości 3 010 mln zł, a w III kw. 2023 r. w łącznej wysokości 895 mln zł. Jednocześnie z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w I-III kw. 2023 r. Enea rozpoznała koszt w kwocie 2 203 mln zł, a za III kw. 2023 r. w kwocie 621 mln zł.

Wynik EBITDA osiągnięty przez GK Enea w I-III kw. 2023 r. jest pochodną m.in. następujących czynników (w porównaniu do I-III kw. 2022 r.):

  • W Obszarze Wydobycie niższy wynik EBITDA wynika głównie ze spadku wolumenu sprzedaży węgla oraz wzrostu kosztów działalności operacyjnej (wzrost jednostkowego kosztu wydobycia). Pomimo spadku wolumenu wydobycia i sprzedaży surowca, odnotowano wzrost przychodów ze sprzedaży węgla, z uwagi na zrealizowaną wyższą cenę sprzedaży.
  • W Obszarze Wytwarzanie odnotowano wzrost wyniku EBITDA w Segmencie Elektrowni Systemowych (głównie efekt niższej bazy analogicznego okresu roku ubiegłego (wpływ utworzonej w I-III kw. 2022 r. rezerwy na umowy rodzące obciążenia) oraz wzrost jednostkowej marży na wytwarzaniu, marży na odkupie i na Rynku Bilansującym, przy jednoczesnym wystąpieniu nowej pozycji kosztowej tj. kosztów z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny) oraz w Segmencie OZE (głównie efekt niższej bazy analogicznego okresu roku ubiegłego (wpływ utworzonej w I-III kw. 2022 r. rezerwy na umowy rodzące obciążenia) oraz wyższych cen energii elektrycznej, przy jednoczesnym wzroście kosztów biomasy oraz wystąpieniu kosztów z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny). Jednocześnie, odnotowano spadek wyniku EBITDA w Segmencie Ciepło (głównie spadek marży jednostkowej na cieple, wzrost kosztów stałych oraz wystąpienie kosztów z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny).
  • W Obszarze Dystrybucja wyższy wynik EBITDA wynika głównie ze zrealizowanej wyższej marży z działalności koncesjonowanej, przy jednoczesnym wzroście kosztów operacyjnych.
  • W Obszarze Obrót niższy wynik EBITDA wynika głównie ze spadku marżowości na rynku detalicznym. Jednocześnie, rozpoznano przychody z tytułu rekompensat, odnotowano wykorzystanie rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia oraz niższe rezerwy na przewidywane straty i potencjalne roszczenia, wymieniono w raporcie.

Jednostkowe przychody ze sprzedaży oraz inne dochody wyniosły 14 796 mln zł w I-III kw. 2023 r., zaś zysk netto okresu sprawozdawczego wyniósł 289 mln zł, podano także.

Powyższe dane mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie, a ostateczne wyniki zostaną przedstawione w raporcie okresowym GK Enea za III kw. 2023 r., którego publikację zaplanowano na 22 listopada 2023 roku, zastrzeżono.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews

Artykuł Enea miała wstępnie 703 mln zł zysku netto jedn. dom., 1124 mln zł zysku EBITDA w III kw. pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *