CCC rozpoczyna budowę księgi popytu w ramach emisji do 13,7 mln nowych akcji

CCC rozpoczyna proces budowania księgi popytu w drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż 6 850 000 akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz nie więcej niż 6 850 000 akcji zwykłych imiennych serii J – tj. akcji nowej emisji oraz sprzedaży nie więcej niż 2 062 535 istniejących akcji oferowanych przez spółkę Ultro, podała spółka.

„Przewiduje się, że umowy objęcia akcji serii I zostaną zawarte przez inwestorów do dnia 6 maja 2020 r. (około 14 maja 2020 r. w przypadku akcji serii J), a wpłaty wkładów pieniężnych za poszczególne serie akcji nowej emisji zostaną dokonane w terminach wskazanych w umowach objęcia tych serii akcji nowej emisji (6 maja 2020 r. w przypadku akcji serii I; około 14 maja 2020 r. w przypadku akcji serii J)” – czytamy w komunikacie.

Zgodnie z umową plasowania, przewiduje się, że sprzedaż akcji sprzedawanych zostanie przeprowadzona około dnia 14 maja 2020 r. w trybie transakcji pakietowych z terminem rozliczenia przypadającym w dniu przewidywanego rozpoczęcia notowań PDA na rynku regulowanym GPW, podano także.

„Na warunkach ustalonych w umowie plasowania:

(1) inwestorzy inni niż Ultro mogą nabyć nie więcej niż 8 912 535 płynnych akcji (nie więcej niż 6 850 000 akcji serii I przeznaczonych do notowania giełdowego po przeprowadzeniu transakcji oraz nie więcej niż 2 062 535 akcji sprzedawanych od Ultro, które, zgodnie z umową plasowania, Ultro zobowiązała się zaoferować do sprzedaży w celu umożliwienia nabycia płynnych akcji spółki przez inwestorów innych niż Ultro); oraz

(2) intencją Ultro jest objęcie maksymalnie do 6 850 000 akcji serii J, co obejmuje: (i) co najmniej 4 787 465 akcji serii J zadeklarowanych do objęcia przez Ultro zgodnie z deklaracją pana Dariusza Miłka, oraz (ii) nie więcej niż 2 062 535 akcji serii J, w stosunku do których spółka zobowiązała się dołożyć starań do zaoferowania ich Ultro, tj. akcji serii J w liczbie równej liczbie akcji sprzedawanych, które zostaną sprzedane przez Ultro w ramach oferty” – czytamy dalej.

Spółka podała, że połączenie oferty akcji nowej emisji z ofertą sprzedaży na warunkach określonych w umowie plasowania ma pozwolić Ultro utrzymać przynajmniej swój aktualny udział w ogólnej liczbie głosów w spółce przy jednoczesnym zwiększeniu liczby płynnych akcji spółki notowanych na rynku regulowanym GPW oferowanych w ofercie oraz przy założeniu niezmienionego poziomu wpływów do spółki z tytułu oferty nowych akcji.

„Proces budowania księgi popytu na akcje nowej emisji oraz akcje sprzedawane rozpocznie się bezpośrednio po publikacji niniejszego raportu bieżącego i zostanie przeprowadzony w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu” – czytamy taże w raporcie.

CCC zawarło dziś umowy z PKO BP Biurem Maklerskim oraz Pekao Investment Banking, działającymi jako globalni koordynatorzy, a także Citigroup Global Markets Limited, DM Banku Handlowego, mBankiem oraz Santander Bank Polska – Santander Biurem Maklerskim – jako prowadzącymi księgę popytu oraz ze spółką Ultro S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, podmiotem pośrednio zależnym od Dariusza Miłka, przewodniczącego rady nadzorczej CCC.

17 kwietnia akcjonariusze CCC zdecydowali o udzieleniu zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału poprzez emisję do 13 700 000 akcji nowych akcji serii I i J po cenie nie niższej niż 30 zł za sztukę z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru. Akcjonariusze zdecydowali wtedy również, że cena emisyjna akcji serii J będzie równa cenie emisyjnej akcji serii I.

Spółka podała także wówczas, iż oczekuje, że z emisji pozyska ok. 400-500 mln zł, z przeznaczeniem na kapitał obrotowy i finansowanie bieżącej działalności.

Wcześniej tj. na początku kwietnia Dariusz Miłek – pośrednio największy akcjonariusz CCC – potwierdził chęć objęcia 1/3 emisji nowych akcji.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 844,7 mln zł w 2019 r.

Źródło: ISBnews

Artykuł CCC rozpoczyna budowę księgi popytu w ramach emisji do 13,7 mln nowych akcji pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.