Senat zaproponował kilkadzesiąt poprawek do ustawy o instrumentach wsparcia

Wprowadzenie obowiązkowych testów na koronawirusa dla części pracowników ochrony zdrowia, odpłatnych testów dla wszystkich zainteresowanych, możliwość obniżania przez gminy podatku od nieruchomości oraz zniesienie do końca roku zakazu handlu w niedzielę – to poprawki przyjęte przez Senat do ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Za ustawą wraz z przyjętymi poprawkami opowiedziało się 98 senatorów, jeden był przeciwny, jeden wstrzymał się od głosu. Senat zaproponował kilkadziesiąt poprawek.

Ustawa zakłada możliwość skorzystania przez małych przedsiębiorców z dopłat do nieopłaconych składek ZUS z pożyczek Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) z kilkunastomiesięczną karencją w spłacie oraz możliwość renegocjacji umów pożyczkowych.

Senatorowie poparli poprawkę zakładającą utworzenie Funduszu Przeciwdziałania Skutkom Rozprzestrzeniania się Wirusa SARS-CoV-2, zasilonego środkami z Unii Europejskiej  w wysokości 20 mld. Środki te przekazane zostałyby na zakup testów, wyrobów medycznych a zwłaszcza sprzętu ochrony osobistej oraz zakup sprzętu medycznego, w tym wyposażenia stanowisk intensywnej terapii oraz mobilnych punktów badawczych, wykonujących testy.

Opowiedzieli się także za prowadzeniem obowiązkowych, wykonywanych raz w tygodniu testów dla części pracowników ochrony zdrowia, a także odpłatnych testów dla wszystkich zainteresowanych. 

Senatorowie przyjęli także poprawkę, zakładającą zwiększenie przynajmniej o 15% finansowania ryczałtu szpitalnego w tym roku, aby w  szpitalach pojawiły się pieniądze na walkę z koronawirusem.

Skreślono zapisy, dotyczące kodeksu wyborczego. Zakładały one, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii przy przeprowadzaniu wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. nie stosuje się przepisów ustawy kodeks wyborczy m.in. w zakresie głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika, czy ustalania przez Państwową Komisję Wyborczą wzoru karty do głosowania i zarządzania przez nią druku tych kart.

Senatorowie przyjęli także poprawkę, zakładającą przyznanie prawa do zasiłku opiekuńczego dla osób, które w okresie epidemii i zamknięcia szkół i przedszkoli tym, którzy opiekują się dziećmi do 12 roku życia (obecnie do 8. roku życia). Zasiłek miałby przysługiwać przez cały czas trwania epidemii. Zgodnie z poprawką świadczenie przysługiwałoby także na dzieci do 18 roku życia wymagające stałej opieki ze względu na niepełnosprawność. Prawa te przysługiwałyby także rolnikom.

Opowiedzieli się także za możliwością zwoływania i odwoływania przez organy samorządu terytorialnego obrad, sesji, posiedzeń czy zgromadzeń, a także możliwością podejmowania rozstrzygnięć z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie .

Senat poparł rozwiązanie, zgodnie z którym rady gmin będą mogły podejmować uchwały dotyczące obniżenia podatku od nieruchomości w ciągu roku.

Przyjęto także poprawkę, stanowiącą, że warunkiem pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw (pokrycie kosztów ubezpieczenia, tzw. postojowego i pożyczek), nie będzie utrzymanie zatrudnienia poza okres, na który otrzymano wsparcie. Senatorowie poparli także poprawkę zakładającą  zniesienie do 31 grudnia 2020 r. zakazu handlu w niedzielę wykonywania czynności z nim związanych oraz zakazu powierzania pracownikowi wykonywania pracy w handlu w tym czasie.

Wprowadzono też możliwość przedłużenia kadencji organów związków sportowych, których zakończenie przypadałoby na czas trwania epidemii (W przypadku upływu kadencji organów do dnia 30 czerwca 2021 r. ulegałaby ona przedłużeniu nie dłużej jednak niż do 30 września 2021 r.). Dotyczy to także kadencji organów uczelni wyższych, które upływają nie później niż 31 grudnia 2020 r., (mogłyby zostać przedłużone, w drodze uchwał senatów uczelni, o 5 miesięcy po ich upływie albo po odwołaniu stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii po dniu, przedłużenie takie miałoby trwać nie krócej niż do 31 stycznia 2021 r.)

Ustawa zakłada wprowadzenie „wakacji składkowych” dla przedsiębiorstw, zatrudniających od 10 do 49 ubezpieczonych, czyli możliwość pokrycia obowiązkowych składek w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności dotyczących składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych oraz wykonujących umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło (umowy cywilnoprawne) będą mieli prawo do świadczenia postojowego (3 miesiące).

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) ma oferować przedsiębiorcom wsparcie służące zachowaniu płynności finansowej. Przede wszystkim dotyczyć to będzie sektora transportowego (utrzymanie finansowania leasingowania floty transportowej). Pomoc polegać będzie również na udzielaniu przedsiębiorstwom pożyczek z 15 miesięczną karencją w spłacie.

Inne rozwiązania zaproponowane w ustawie:  

 • Zwolnienie spółdzielni socjalnych ze składek wszystkich płatników, bez względu na liczbę pracowników.
 • Wprowadzenie do programu pożyczkowego BGK „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” ulg w spłacie zaciągniętych pożyczek.
 • Możliwość renegocjacji warunków kredytu bankowego dla wszystkich przedsiębiorców (ostateczne rozwiązania mają być wynikiem negocjacji stron umowy kredytu).
 •  Nielimitowany dostęp do „publicznych” stron internetowych w usługach komórkowych. Chodzi m.in. o domenę gov.pl, usługi umożliwiające zdalną diagnostykę medyczną oraz e-learning pozwalający na zdalną pracę nauczycieli i uczniów.
 • Zabezpieczenie przed przymusem egzekucyjnym (w ramach postępowania cywilnego, czynności komorników sądowych oraz egzekucji administracyjnej) środków kierowanych na powstrzymanie COVID-19.

Ochrona zdrowia:

 • Wyposażenie placówek ochrony zdrowia w szybkie łącza internetowe i sprzęt umożliwiający prowadzenie zdalnej diagnostyki medycznej, a osób starszych i niepełnosprawnych w urządzenia i usługi umożliwiające wykonywanie codziennych aktywności (w tym korzystanie z usług ochrony zdrowia) w sposób zdalny. Na ten cel Fundusz Szerokopasmowy ma otrzymać dotację z budżetu państwa w wysokości 87 mln zł.
 • Uprawnienia do udzielania pierwszej pomocy dla ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego (w przypadku wygaśnięcia ważności zaświadczeń albo szkoleń, czy też terminów akredytacji dla szkół pielęgniarskich).
 • Elektroniczne przekazywanie dokumentów do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

Sektor rolno-spożywczy:

 • W przypadku objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19 rolnicy i pracujący z nimi domownicy będą mieć prawo do zasiłku w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • Usprawnienia w realizacji  PROW 2014-2020. Chodzi o umożliwienie załatwiania spraw bez konieczności osobistego stawiennictwa.
 • W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przedsiębiorcy funkcjonujący w sektorze rolno-spożywczym będą mogli zachować ciągłość działania na poszczególnych etapach produkcji i dystrybucji.

Poczta:

 • Możliwość doręczenia przesyłek rejestrowanych do „skrzynki pocztowej” bez konieczności składania wniosku na poczcie.
 • Brak obowiązku uzyskania potwierdzenia odbioru przy przesyłkach kurierskich.

Kierowcy:

 • Automatyczne przedłużenie terminu ważności m.in. prawa jazdy oraz uprawnień do kierowania pojazdami w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (jeżeli upłynął ich termin ważności).
 • Przedłużenie terminu ważności pozwoleń czasowych i tablic rejestracyjnych  w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (w przypadku gdy upłynął termin ważności)

Pozostałe rozwiązania: 

 • Uruchomienie w 2020 r. – zamiast 1 stycznia 2021 r. – Funduszu Szerokopasmowego, w celu zapewnienia obywatelom możliwości dostępu do podstawowych usług społecznych, które mogą być realizowane on-line. Fundusz ma zostać zasilony dotacją z budżetu państwa.
 • Możliwość ograniczenia kosztów osobowych w administracji rządowej przez Radę Ministrów w przypadku, gdy negatywne skutki gospodarcze COVID-19 powodowałyby stan zagrożenia dla finansów publicznych państwa.

Wydatki na proponowane rozwiązania to – jak wynika z Oceny Skutków Regulacji – 11,5 mld zł. Ustawa ma wejść w życie, co do zasady, z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: ISBnews

Artykuł Senat zaproponował kilkadzesiąt poprawek do ustawy o instrumentach wsparcia pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.