Senat wprowadził poprawki do noweli o dowodach osobistych dot. trybu zdalnego

Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o dowodach osobistych zakładającej poszerzenie katalogu spraw urzędowych, które można będzie załatwiać online m.in. o zameldowanie i wymeldowanie się oraz pobranie zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego. Za nowelą wraz z poprawkami głosowało 100 senatorów, nikt nie był przeciwny. Nikt też nie wstrzymał się od głosu.

Senat przyjął m.in. poprawkę zakładającą, że osoba, której dotyczy akt, o który wnioskuje do urzędu, jej małżonek, dzieci oraz rodzice mogą złożyć wniosek o wydanie z rejestru stanu cywilnego odpisu zupełnego lub odpisu skróconego aktu stanu cywilnego dotyczącego tej osoby lub pobrać zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby. Zgodnie z poprawką organy administracji publicznej pobierają odpis skrócony aktu stanu cywilnego z rejestru stanu cywilnego za pośrednictwem usług sieciowych.

Inna z poprawek zakłada, że odpis aktu stanu cywilnego oraz zaświadczenie o danych dotyczących są opatrywane zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji opartą na kwalifikowanym certyfikacie pieczęci elektronicznej. Aprobatę zyskała też regulacja, zakładająca, że minister właściwy do spraw informatyzacji może dokonać zakupu sprzętu komputerowego dla gmin na potrzeby realizacji przez nie zadań wynikających z ustaw, może powierzyć realizację zadania  jednostce mu podległej lub przez niego nadzorowanej.

Celem nowelizacji ustawy o dowodach osobistych jest przyjęcie podstaw prawnych do stworzenia usług elektronicznych dostępnych po uwierzytelnieniu w systemie teleinformatycznym oraz włączenie usług do witryny gov.pl, z której korzystanie będzie możliwe po uprzednim założeniu np. profilu zaufanego lub profilu osobistego (wydawanego z dowodem osobistym).

Nowe usługi mają umożliwić m.in.: 

– pobranie dokumentu zawierającego informację o odbiorcach, którym dane osobowe osoby korzystającej z usługi lub jej dzieci zostały udostępnione z rejestru PESEL;

– zameldowanie oraz wymeldowanie się;

– zgłoszenie wyjazdu z kraju oraz powrotu;

– pobranie z rejestru PESEL zaświadczenia zawierającego pełny lub częściowy odpis danych dotyczących danej osoby oraz jej dzieci;

– pobranie dokumentu zawierającego informację o odbiorcach, którym dane osobowe  osoby korzystającej z usługi lub jej dzieci zostały udostępnione z Rejestru Dowodów Osobistych;

– złożenie wniosku o udostępnienie danych z rejestru PESEL, zarówno w trybie jednostkowym, jak i teletransmisji oraz przedkładanie w formie elektronicznej dokumentów potwierdzających spełnienie ustawowych warunków do przyznania dostępu;

– pobranie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych danych w rejestrze stanu cywilnego;

– pobranie zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego o stanie cywilnym.

Nowe usługi mają zacząć obowiązywać stopniowo począwszy od marca 2022 r.

Rozwiązania cyfrowe dostępne są obecnie m.in. w postaci e-PIT-u, e-zwolnień, e-recept, zgłoszenia narodzin dziecka. W formie elektronicznej obsługiwani byli także przedsiębiorcy, składający wnioski w ramach tarczy antykryzysowej. Z profilu zaufanego korzysta ponad 11 mln Polaków.

Źródło: ISBnews

Artykuł Senat wprowadził poprawki do noweli o dowodach osobistych dot. trybu zdalnego pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.