Herkules dokona odpisów obniżających o 13,5 mln zł wynik grupy za 2019

Herkules, w trakcie analiz prowadzonych w procesie sporządzania sprawozdań finansowych za 2019 r., stwierdził konieczność utworzenia odpisów aktualizujących mających wpływ na skonsolidowany wynik finansowy, podała spółka. Łącznie ujemny wpływ poniższych czynników na skonsolidowany wynik finansowy za 2019 r. wynosi 13,5 mln zł i ma charakter niegotówkowy, w tym za okres od 1 października do dnia 31 grudnia 2019 r. wynosi 7,6 mln zł.

Odpisy są następujące:

  1. odpis aktualizujący wartości niektórych składników majątku trwałego w Herkules S.A., których wartość bieżąca istotnie odbiega od wartości rynkowej na kwotę 7,1 mln zł, co zostało potwierdzone wyceną biegłego rzeczoznawcy majątkowego (mając na uwadze utworzony wcześniej, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., odpis na 5,4 mln zł, łącznie wartość odpisów utworzonych w tej grupie aktywów w całym 2019 r. wyniosła 12,5 mln zł);
  2. odpis aktualizujący wartość należności handlowych w Herkules S.A., co do których istnieje uzasadnione ryzyko nieściągalności na kwotę 0,5 mln zł (mając na uwadze utworzony wcześniej, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., odpis na 0,5 mln zł, łącznie wartość odpisów utworzonych w tej grupie aktywów w całym 2019 r. wyniosła 1 mln zł), czytamy w komunikacie.

„Łącznie wartość istotnych odpisów i rezerw utworzonych w ciężar skonsolidowanego wyniku finansowego emitenta za 2019 r. wynosi 42,9 mln zł, co obejmuje odpisy określone powyżej oraz odpisy i rezerwy już prezentowane w śródrocznych sprawozdaniach finansowych roku 2019, w tym przede wszystkim odpis na realizację kontraktu pod nazwą ‚Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe SA w ramach NPW ERTMS Część I – wdrożenie systemu GSM-R’, o którym emitent poinformował w raporcie bieżącym […] z dnia 29 listopada 2019 r.” – czytamy dalej.

W jednostkowym sprawozdaniu finansowym dokonano istotnego zmniejszenia wartości udziałów Herkulesa w spółce zależnej Gastel Hotele, na skutek obniżenia wartości aktywów netto spółki zależnej w relacji do wartości jej udziałów w księgach Herkulesa oraz ryzyka, że dysproporcja ta może mieć trwały charakter. Wynikający z powyższego odpis aktualizujący utworzono w wartości 2,5 mln zł, podwyższając uprzednio dokonany w 2019 r. roku odpis 1,5 mln zł. W ten sposób Herkules S.A. dokonała pełnego odpisu wartości powyższych udziałów. Odpis ten będzie miał wpływ wyłącznie na jednostkowy wynik finansowy Herkules S.A. Łącznie w 2019 r. utworzono odpis na całą wartość nominalną tych udziałów czyli 4 mln zł.

Dodatkowo dokonano również odpisu aktualizującego aktywa finansowego w postaci należności z tytułu pożyczki udzielonej przez Herkules S.A. spółce Gastel Hotele na pełną sumę kapitału i naliczonych odsetek, czyli łącznie na kwotę 1,5 mln zł. Odpis ten będzie miał wpływ wyłącznie na jednostkowy wynik finansowy Herkules S.A., podano także.

W związku z trwającym procesem przeglądu sprawozdania finansowego, zarząd nie wyklucza konieczności dokonania kolejnych odpisów aktualizujących wartość składników bilansowych. Odpisy zostaną ostatecznie zaprezentowane w rocznym sprawozdaniu finansowym Herkules S.A. za 2019 r. oraz rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Herkules S.A. za 2019 r.

Dziś wcześniej Herkules podał, że zmienił termin publikacji raportów z 24 kwietnia na 30 kwietnia 2020 r.

Herkules jest dostawcą usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych oraz realizacji transportu ponadgabarytowego. Świadczy również usługi budowlano-montażowe wiązane z wznoszeniem obiektów kubaturowych, farm wiatrowych oraz realizuje obiekty telekomunikacyjne i energetyczne. Jest notowany na GPW od 2006 r.

Źródło: ISBnews

Artykuł Herkules dokona odpisów obniżających o 13,5 mln zł wynik grupy za 2019 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.