GPW jest narażona na umiarkowane ryzyko operacyjne związane z koronawirusem

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) jest narażona na umiarkowane ryzyko operacyjne i finansowe związane z wybuchem pandemii SARS-CoV-2, poinformowała spółka.

„GPW, jako podmiot zapewniający funkcjonowanie infrastruktury rynku kapitałowego w Polsce, jest narażona na umiarkowane ryzyko operacyjne i finansowe związane z wybuchem pandemii SARS-CoV-2. Zarząd podjął szereg działań, które pozwoliły zminimalizować ww. ryzyko” – czytamy w komunikacie.

W związku z postępującym rozwojem choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2 identyfikowane jest m.in. ryzyko:

  • Okresowych braków kadrowych spowodowanych możliwością zarażenia pracowników GPW koronawirusem lub objęcia ich kwarantanną. W celu przeciwdziałaniu tym ryzykom większość pracowników grupy kapitałowej GPW została delegowana do pracy zdalnej (w chwili obecnej ponad 95% osób pracuje zdalnie). GPW prowadzi stały monitoring stanu kadrowego w poszczególnych działach i spółkach z grupy. Zidentyfikowano kluczowych pracowników oraz wskazano osoby ich dublujące. Wprowadzono całkowity zakaz podróży służbowych. W ramach opracowanych procedur, przewidziano działania mitygujące na wypadek potwierdzonego przypadku pojawienia się pośród pracowników osoby zarażonej koronawirusem. Rozwiązania prawne obowiązujące w spółkach grupy kapitałowej GPW pozwalają na realizację zadań również w sytuacji objęcia kwarantanną ponad połowy członków zarządów oraz rad nadzorczych spółek z grupy.
  • Przerwania świadczenia usług przez dostawców. Pracownicy grupy kapitałowej GPW prowadzą bieżący monitoring zgodności zakresu oraz jakości świadczonych usług przez zewnętrznych dostawców. Grupa GPW nie zaobserwowała przerw w realizacji usług przez dostawców z obszaru telekomunikacyjnego, energetycznego oraz bankowego. Ciągłość działania grupy GPW zapewniona jest m.in. poprzez dywersyfikację dostawców oraz utrzymanie zasobów odtworzeniowych w biurze zapasowym.
  • Spowolnienia gospodarczego, w konsekwencji negatywny wpływ na wycenę spółek notowanych na GPW co może spowodować zmniejszenie aktywności inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych oraz wycofywanie spółek z obrotu giełdowego. Malejąca liczba inwestorów oraz spółek notowanych na GPW może przełożyć się na zmniejszenie płynności instrumentów notowanych na GPW oraz ograniczenie przychodów Spółki.
  • Zmniejszonej aktywności domów maklerskich – członków giełdy, w tym animatorów rynku w wyniku ewentualnego wzrostu zachorowań pracowników tych instytucji na COVID-19 lub objęcia ich kwarantanną, która może skutkować zmniejszeniem płynności instrumentów finansowych notowanych na GPW. Procedury grupy GPW uwzględniają scenariusze zagrożeń wywołanych epidemią oraz rozwiązania operacyjne i formalnoprawne, pozwalające zapewnić ciągłość działania GPW. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania sytuacją, uruchomiony został zespół zarządzania kryzysowego odpowiedzialny za bieżącą analizę zidentyfikowanych zagrożeń. Zespół w konsultacji ze spółkami z grupy GPW opracował plan działań na wypadek eskalacji zagrożeń. Jako organizator obrotu, w ramach planu ciągłości działania, grupa kapitałowa GPW posiada szereg narzędzi, procedur i mechanizmów, których celem jest zapewnienie ciągłości i bezpieczeństwa obrotu w okresie dużej zmienności rynku, podano także.

„W ocenie zarządu Giełdy, pandemia wirusa SARS-CoV-2 na obecnym etapie nie zagraża kontynuacji działalności przez spółkę” -podsumowano. 

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Źródło: ISBnews

Artykuł GPW jest narażona na umiarkowane ryzyko operacyjne związane z koronawirusem pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.