BGK miał 3,73 mld zł zysku netto, 10,6% ROE w 2023

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) odnotował 3 732 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 2 162 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

„W 2023 r. BGK wypracował 3 150 mln zł wyniku netto, tj. o 972 mln zł więcej niż w roku poprzednim. Wzrost wyniku związany był przede wszystkim z wysoką dynamiką wyniku z działalności bankowej (o 1 400 mln zł, tj. o 37,6%), w tym głównie wyniku odsetkowego (wzrost o 1 333 mln zł, tj. 45,1%) stymulowanego wysokim poziomem stóp procentowych oraz wzrostem zaangażowania kredytowego” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 4 309 mln zł wobec 2 965 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 451 mln zł wobec 317 mln zł rok wcześniej.

„Wynik z tytułu odsetek wyniósł za 2023 r. 4 290 mln zł i wzrósł o 1 333 mln zł, tj. o 45,1% r/r. Zmianę wyniku odsetkowego wspierał wysoki poziom stóp procentowych przy podobnym poziomie stanów średnich aktywów odsetkowych” – czytamy dalej.

Średni poziom aktywów odsetkowych wyniósł 204,7 mld zł i był wyższy o 20,1 mld zł,  tj. 10,9% r/r. Największą grupę aktywów odsetkowych stanowił portfel dłużnych papierów wartościowych w wysokości 121,1 mld zł i był wyższy o 14,8 mld zł w porównaniu z rokiem poprzednim. Jego rentowność za 2023 r. wyniosła 6,23%, czyli była o 112 pb wyższa niż w 2022 r. Średni poziom portfela kredytów i pożyczek wyniósł 51,4 mld zł i był wyższy o 3,6 mld zł r/r. Rentowność portfela aktywów odsetkowych wzrosła z 5,5% do 7,42% w 2023 r., wymieniono także w sprawozdaniu.

„Wynik z tytułu prowizji za 2023 r. był wyższy o 134 mln zł, tj. 42,3% r/r. Przychody prowizyjne wzrosły o 136 mln zł, tj. 40,6% r/r), głównie w związku z większym zaangażowaniem gwarancyjnym banku” – napisano także.

Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) wyniósł w ub.r. 10,6% wobec 7,9% rok wcześniej, ROA sięgnął odpowiednio: 1,6% wobec 1%. Wskaźnik C/I z działalności podstawowej w ub.r. wyniósł 16,9% wobec 18,9% rok wcześniej.

„Łączny współczynnik kapitałowy pozostawał na wysokim, bezpiecznym poziomie 33,3%. Silna pozycja kapitałowa BGK na koniec 2023 r. pozwala na realizację misji BGK i umożliwia wzrost działalności wspierającej rozwój gospodarczy kraju” – wskazał bank.

Aktywa razem banku wyniosły 223 mld zł na koniec 2023 r. wobec 207,02 mld zł na koniec 2022 r.

„Do wzrostu sumy bilansowej przyczyniły się między innymi:

po stronie aktywów: udzielone kredyty, obligacje (komunalne i komercyjne) – wzrost o 5 926 mln zł (11,7% r/r) oraz dłużne papiery i instrumenty pochodne – wzrost o 15 025 mln zł (12% r/r),

po stronie pasywów: wzrost salda depozytów klientów o 7 766 mln zł (5% r/r) oraz wzrost kapitałów ogółem o 8 972 mln zł (29,5% r/r)” – napisano też w sprawozdaniu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 3 150 mln zł wobec 2 178 mln zł zysku rok wcześniej.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju, jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne.

Źródło: ISBnews

Artykuł BGK miał 3,73 mld zł zysku netto, 10,6% ROE w 2023 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *