Agora uzgodniła nowe zasady ew. nabycia pozostałych 49% akcji Eurozet

Agora podpisała aneks do umowy z SFS Ventures, w którym uzgodniła ostateczną cenę za nabycie 11% Eurozet na 9,5 mln zł, podała spółka. Strony uzgodniły też warunki ewentualnego zakupu przez Agorę pozostałych 49% akcji.

„Na mocy zawartego aneksu doszło do uzgodnienia ostatecznej ceny sprzedaży 110 udziałów w kapitale zakładowym Eurozet nabytych przez Agorę w dniu 27 lutego 2023 roku za cenę wyjściową 9,17 mln euro. Strony uzgodniły, że ostateczna cena sprzedaży wynosi 9,5 mln euro. W związku z powyższym, Agora zobowiązana jest do dokonania na rzecz SFS Ventures dopłaty różnicy pomiędzy ceną wyjściową a ostateczną wynoszącej 330 tys. euro w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia aneksu” – czytamy w komunikacie.
 
Agora zawarła w lutym br.  umowę z dotychczasowym większościowym wspólnikiem Eurozetu – czeską spółką SFS Ventures s.r.o., kupując 110 udziałów Eurozet, stanowiących 11% kapitału zakładowego i dających 11% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników, płacąc za ten pakiet 9,17 mln euro.  Dzięki temu Agora stała się większościowym wspólnikiem Eurozetu z udziałami stanowiącymi 51% kapitału zakładowego i zapewniającymi 51% liczby głosów na zgromadzeniu wspólników.

Aneks zmienił również zasady realizacji przez Agorę uprawnienia do nabycia od SFS Ventures pozostałych 49% udziałów w kapitale zakładowym Eurozet (Opcja Call 2 ), w ten sposób, że spółka będzie uprawniona do nabycia udziałów w Eurozet w ramach Opcji Call 2 za cenę:
(i) stałą 38,75 mln euro, jeżeli spółka złoży SFS Ventures zawiadomienie o zamiarze wykonania Opcji Call w terminie do 31 maja 2024 roku albo, w przypadku niezłożenia przez spółkę zawiadomienia w tym terminie,
(ii) cenę ustaloną w oparciu o formułę określoną w umowie oraz skorygowaną o parametry ekonomiczno-finansowe grupy kapitałowej Eurozet opisane w umowie, przy czym cena ta będzie nie niższa niż 38,75 mln euro, jeżeli spółka złoży SFS Ventures zawiadomienie w terminie do 30 września 2024 roku lub 40 mln euro, jeżeli spółka złoży zawiadomienie po 30 września 2024 roku, podano.

„Ceny minimalne wskazane powyżej zostaną powiększone o kwotę równą 49% zysku netto Eurozet za 2023 rok, jeżeli do dnia złożenia zawiadomienia nie zostanie podjęta uchwała wspólników Eurozet o podziale zysku za rok obrotowy 2023, na zasadach określonych w umowie, a zawiadomienie zostanie złożone po dniu 14 czerwca 2024 r.” – czytamy również.

Agora powstała w 1989 r.; jest notowana na giełdzie w Warszawie od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej najważniejszymi przedsięwzięciami są: Helios – operator sieci kin oraz właściciel firmy produkcji i dystrybucji filmowej Next Film; działalność radiowa pod szyldem Grupa Eurozet powstała dzięki połączeniu sił Grupy Radiowej Agory i Eurozetu, którego Agora jest większościowym wspólnikiem; AMS – lider rynku reklamy zewnętrznej, a także media informacyjne – „Gazeta Wyborcza”, Gazeta.pl i ponadregionalne Radio Tok FM. Spółka posiada serwisy internetowe, zajmuje się wydawaniem i dystrybucją książek, wydawnictw muzycznych oraz filmowych, a także działa na rynku gastronomicznym.

Źródło: ISBnews

Artykuł Agora uzgodniła nowe zasady ew. nabycia pozostałych 49% akcji Eurozet pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *