Rząd powoła pełnomocnika ds. inwestycji zagranicznych

Rząd powoła pełnomocnika ds. inwestycji zagranicznych, który zajmowałby się koordynacją działań, mających na celu napływ inwestycji na terytorium RP, a także działaniem na rzecz poprawy warunków takich inwestycji, wynika z rozporządzenia w sprawie ustanowienia pełnomocnika rządu do spraw inwestycji zagranicznych w Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnomocnikiem ma być sekretarz lub podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego ds. gospodarki.

Rozporządzenie ukazało się już w Dzienniku Ustaw i weszło wżycie.

„Działalność pełnomocnika będzie skutkować zwiększeniem poziomu inwestycji zagranicznych w Polsce, a co za tym idzie – wzrostem gospodarczym oraz spadkiem bezrobocia” – napisano w uzasadnieniu.

Ze względu na fakt, że kwestie związane ze wspieraniem napływu inwestycji zagranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pozostają w kompetencji ministra właściwego do spraw gospodarki […] rolę pełnomocnika będzie pełnił sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki, podano także.

Minister właściwy do spraw gospodarki jest również odpowiedzialny za realizację Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030.

Wskazano, że zgodnie z obecnym stanem prawnym na proces inwestycyjny składa się zarówno etap lokalizowania danej inwestycji w przestrzeni, dokonanie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, szeroko pojęty proces budowlany – od momentu rozpoczęcia budowy po oddanie inwestycji do użytkowania.

„Nie bez znaczenia dla stworzenia sprzyjających warunków do inwestowania w Polsce są zachęty fiskalne oraz wszelkie dodatkowe formy wsparcia w postaci dozwolonej pomocy publicznej. Obszary te pozostają w kompetencjach poszczególnych członków Rady Ministrów. Z uwagi na powyższe aspekty, zasadne jest powierzenie koordynacji działań jednemu organowi, który stworzy spójny schemat działania w zakresie tworzenia dogodnych warunków inwestowania, współpracując w tym zakresie z członkami Rady Ministrów” – podkreślono.

Pełnomocnik będzie ponadto uprawniony do nawiązywania kontaktów z organizacjami pozarządowymi, instytucjami międzynarodowymi oraz organami jednostek samorządu terytorialnego, w celu nawiązywania kontaktów z inwestorami zagranicznymi.

Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną oraz kancelaryjno-biurową pełnomocnika, a także ewentualne wydatki związane z jego działalnością ma zapewniać urząd obsługujący ministra właściwego do spraw gospodarki.

Źródło: ISBNews

Artykuł Rząd powoła pełnomocnika ds. inwestycji zagranicznych pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *