Trans Polonia w 2019 roku z najwyższymi wynikami w 15-letniej historii działalności

Grupa Trans Polonia, wiodący operator oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych, w minionym 2019 roku osiągnął 261,6 mln zł sprzedaży (+9 proc. r/r), po raz pierwszy przekraczając 30 mln zł EBITDA (oczyszczonej o wpływ MSSF 16) i podwajając zysk netto do 12 mln zł (wobec 5,9 mln zł przed rokiem). Firma w ostatnich kwartałach wypłaciła dywidendę, realizowała inwestycje rozwojowe i zwiększyła skalę biznesu w obszarze logistyki asfaltów, paliw, płynnych produktów spożywczych i chemicznych oraz sypkich cementów.

W ujęciu sprzedażowym, przychody segmentu paliwowego wyniosły 157,4 mln zł (+8,3 proc. r/r), a obszaru logistyki płynnych chemikaliów, asfaltów i produktów spożywczych: 97,8mln zł (+15,4 proc. r/r). Wśród grup asortymentowych, najwyższy wzrost został odnotowany w logistyce mas bitumicznych (+30,1 proc. r/r do 29,2 mln zł), co wynikało z dobrej koniunktury infrastrukturalnej. 12,8 proc. zwyżkę (do 143,7 mln zł) osiągnęły przewozy paliw (wzrost konsumpcji detalicznej). Skala usług logistyki płynnych produktów spożywczych była wyższa o 11,1 proc. (wyniosła 15,6 mln zł), a chemikaliów o +9,7proc. r/r (53 mln zł). TPG z powodzeniem rozwijała zapoczątkowany w 2018 roku obszar transportu sypkich cementów (wzrost z 4,1 do 6,2 mln zł).

2019 rok zaprezentował potencjał sprzedażowy i wynikowy Grupy Trans Polonia. Efektywnie działaliśmy w warunkach sprzyjającej koniunktury, zwiększając pozycję rynkową TPG w Polsce i na rynkach zagranicznych. Mimo wyzwań rynkowych 2020 roku związanych z ewentualnym spowolnieniem gospodarczym, z dużym spokojem patrzymy na kolejne kwartały. Zdywersyfikowany biznes w ujęciu produktowym i geograficznym, komfortowa sytuacja gotówkowa zobrazowana ponad 57,7 mln środków pieniężnych (wg stanu na koniec 2019 roku), 15-letnie know how, kompetencje kadrowe i najnowocześniejsze jednostki przewozowe to czynniki wspierające nas w realizacji wyznaczonych celów operacyjnych i strategicznych – mówi Dariusz Cegielski, Prezes Zarządu Trans Polonia S.A.

W 2019 roku TPG osiągnęła 45,9 mln zł zysku EBITDA (vs. 27 mln zł r/). Na tę wartość wpłynęła wyższa skala sprzedaży oraz implementacja przepisów MSSF 16. Po korekcie o niniejszy standard, EBITDA po raz pierwszy w 15-letniej historii Grupy przekroczyłaby 30 mln zł (dokładnie 31,7 mln zł). Ponadto zysk netto rzędu 12 mln zł to również najwyższa od powstania Grupy wartość (w 2017 roku wynik netto wyniósł 10,5 mln zł).

Dynamika wzrostu EBITDA na poziomie 17,5 proc. jest niemal dwukrotnie wyższa wobec tempa budowy przychodów w wys. 9 proc. To pozytywnie wpłynęło na poziom naszych marż – rentowność EBITDA 2019 roku wyniosła 12,1 proc. wobec 11,2 proc. przed rokiem. Szczególnie cieszy wysoki odczyt tej kategorii zysku w IV kwartale minionego roku w postaci 8,2 mln zł (oczyszczonych o MSSF). Osiągnęliśmy wtedy wysokie tempo wzrostu kwartalnej EBITDA (+18,8 proc. r/r). To dowód na skuteczną politykę handlową i optymalizację kosztową, pozwalającą na ciągłą poprawę efektywności usług – mówi Krzysztof Luks, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych.

Trans Polonia na koniec 2019 roku zmniejszyła dług netto o 38,9 proc. Zadłużenie finansowe na 31.12.2019 wyniosło 124,7 mln zł, a oczyszczając je o wpływ przepisów MSSF 16 rzutujących na saldo zobowiązań leasingowych (-39 mln zł): 85,7 mln zł. Po korekcie o stan środków pieniężnych (57,7 mln zł), dług finansowy netto spadł do poziomu 28 mln zł (wobec 45,9 mln zł przed rokiem). Aktywa obrotowe (121 mln zł) były wyższe o 77 proc. wobec zobowiązań krótkoterminowych (52,7 mln z), co w połączeniu z wysokimi generowanymi przepływami operacyjnymi wskazuje na komfortową sytuację płynnościową. Zdaniem Zarządu TPG, to szczególnie istotne w kontekście ewentualnych skutków gospodarczych wywołanych aktualną sytuacją epidemiologiczną.

W 2020 roku mamy świadomość wyzwań rynkowych, związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Obserwowane i oczekiwane światowe spowolnienie gospodarcze może mieć wpływ także na bliską nam branżę cysternowych przewozów towarów i surowców. Według naszej dzisiejszej wiedzy, nie zakładamy istotnego wpływu zaistniałej sytuacji epidemiologicznej na wyniki i perspektywy Grupy. Z uwagi na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania prowadzenia biznesu, nie możemy wykluczyć zmiany aktualnej oceny i większych od zakładanych, niekorzystnych skutków powstałego zjawiska – uzupełnia Dariusz Cegielski. – Mimo to pragnę podkreślić, iż jesteśmy dobrze przygotowani na każdy scenariusz. Monitorujemy sytuację i staramy się minimalizować ewentualne ryzyka i zagrożenia. TPG znajduje się w bardzo dobrej kondycji płynnościowej i jest gotowa na działanie w warunkach ewentualnego spowolnienia koniunktury.

W segmencie paliowym, skupionym przede wszystkim na cysternowej logistyce paliw na potrzeby sieci detalicznej dwóch największych koncernów rafineryjnych w Polsce, dostawy odbywają się bez zakłóceń i zgodnie z założeniami. Zarząd nie spodziewa się zmiany aktualnego stanu z uwagi na strategiczną rolę sieci stacji paliw w krajowym obiegu gospodarczym. Z powodu obniżenia aktywności gospodarczej, detaliczna konsumpcja paliw może być w kolejnych okresach niższa, co może przełożyć się na spadek obsługiwanych wolumenów przez Spółkę. W segmencie niepaliwowym i obszarze usług logistyki chemikaliów, świadczonych na obszarze Europy, Spółka odczuwa utrudnienia realizacji przewozów, zależne od destynacji i poczynionych postanowień w danym kraju związanych z przekraczaniem granic (dłuższe czasy oczekiwania, kontrole). Usługi przewozów mas bitumicznych na rynku polskim są realizowane sezonowo (w okresie od miesięcy wiosennych do jesiennych) i ich dynamika naturalnie nie jest jeszcze wysoka, co uniemożliwia precyzyjne oszacowanie ewentualnego wpływu sytuacji epidemiologicznej na ww. sektor.

Trans Polonia to operator transportowo-logistyczny, oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych. Spółka jest obecna w kilkunastu krajach Europy, posiada swoje przedstawicielstwa we Francji, Holandii, Hiszpanii i Niemczech. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

Źródło: spółka

Artykuł Trans Polonia w 2019 roku z najwyższymi wynikami w 15-letniej historii działalności pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.