Tauron miał 10,91 mln zł straty netto, 3,6 mld zł EBITDA w 2019 roku

Tauron Polska Energia odnotował 10,91 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 204,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

„W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2019 r. grupa kapitałowa Tauron ujęła odpisy aktualizujące w Segmentach Wytwarzanie i Wydobycie oraz rozwiązała w części utworzone wcześniej odpisy w Segmencie Wytwarzanie. Łączny wpływ na wynik finansowy grupy kapitałowej Tauron w 2019 r. wyniósł 854,6 mln zł (nadwyżka utworzenia nad rozwiązaniem), z czego kwota 815,8 mln zł została odniesiona w koszt sprzedanych towarów, produktów, materiałów i usług” – czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 295,45 mln zł wobec 790,73 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 3 599,37 mln zł wobec 3 492,08 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 19 558,29 mln zł w 2019 r. wobec 18 121,75 mln zł rok wcześniej.

„W okresie sprawozdawczym zakończonym dnia 31 grudnia 2019 r. grupa kapitałowa Tauron wypracowała przychody o 8% wyższe w porównaniu do wartości uzyskanych w 2018 r., co jest wypadkową następujących czynników:

  1. wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej (o 12%) – głównie jako efekt 10% wzrostu średniej ceny oraz 1% spadku wolumenu sprzedanej przez Grupę Kapitałową Tauron energii elektrycznej,
  2. wyższe przychody ze sprzedaży gazu (o 28%), z uwagi na wzrost cen sprzedaży gazu o 6% oraz wzrost wolumenu o 21%,
  3. niższe przychody ze sprzedaży ciepła (o 1%) – niższy wolumen sprzedaży ciepła i usług przesyłowych, ze względu na wyższe temperatury otoczenia w porównaniu z 2018 r.,
  4. wyższe przychody ze sprzedaży usług dystrybucyjnych i handlowych (o 5%), głównie z uwagi na wzrost stawki sprzedaży usługi dystrybucyjnej do odbiorców końcowych w następstwie wprowadzenia do stosowania MSSF 15 Przychody z umów z klientami i wyłączenie z przychodów opłaty przejściowej w 2018 r.,
  5. niższe przychody ze sprzedaży węgla (o 38%) jako efekt spadku wolumenu sprzedaży węgla o 36%, przy spadku ceny sprzedaży węgla o 3% głównie z uwagi na zwiększenie udziału tańszych miałów w ogólnej sprzedaży węgla” – czytamy dalej.

Ponadto w 2019 r. Tauron otrzymał rekompensaty z tytułu zamrożenia cen energii elektrycznej w wysokości 952,7 mln zł.

W 2019 r. spółki grupy kapitałowej Tauron wyprodukowały 13,9 TWh energii elektrycznej (w tym z OZE 1,4 TWh), tj. o 14% mniej w stosunku do 2018 r., w którym produkcja energii elektrycznej wyniosła 16,2 TWh (w tym z OZE 1 TWh).

„Jest to konsekwencją niższej sprzedaży energii elektrycznej z produkcji własnej r/r i przyjętej strategii handlowej. Wyższa produkcja z OZE wynika z korzystniejszych warunków wietrznych i hydrologicznych oraz zwiększenia mocy zainstalowanej w farmach wiatrowych w 2019 r.” – wyjaśniono.

Sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji razem z energią zakupioną do odsprzedaży wyniosła w 2019 r. 13,2 TWh, co oznacza spadek wobec 2018 r. o 16%.

Sprzedaż ciepła spółek grupy kapitałowej Tauron w 2019 r. wyniosła 14,6 PJ i była o 4% niższa w stosunku do 2018 r. Udział sprzedaży ciepła wytwarzanego w źródłach własnych w łącznej wielkości sprzedaży ciepła wynosił 60% w 2019 r.

Produkcja węgla handlowego przez segment Wydobycia wyniosła 3,78 mln ton wobec 5,01 mln ton rok wcześniej. Sprzedaż węgla spadła do 3,8 mln ton z 4,87 w 2018 r.

„W 2019 r. nakłady inwestycyjne grupy kapitałowej Tauron wyniosły 4 128 mln zł i były wyższe o 8% od poniesionych w 2018 r., kiedy wyniosły ok. 3 838 mln zł (bez inwestycji kapitałowych). Wynika to przede wszystkim ze wzrostu nakładów w Segmentach Wytwarzanie, Wydobycie oraz Pozostała działalność” – podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2019 r. wyniosła 462,83 mln zł wobec 1 709,85 mln zł straty rok wcześniej.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

Źródło: ISBnews

Artykuł Tauron miał 10,91 mln zł straty netto, 3,6 mld zł EBITDA w 2019 roku pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.