Sejm przyjął nowelizację ustaw w celu przeciwdziałania lichwie

Sejm przyjął nowelizację ustaw w celu przeciwdziałania lichwie, zakładającej obniżenie górnego limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego oraz wprowadzenie restrykcyjnych zasad przy zaciąganiu krótkoterminowych pożyczek na niewielkie kwoty, czyli tzw. chwilówek.

Za nowelizacją wraz z poprawkami głosowało 303 posłów, przeciw było 11, a 30 wstrzymało się od głosu.

Wcześniej posłowie wprowadzili do noweli kilka poprawek. Poprawki te zakładają, że dane uzyskane przez instytucję pożyczkową do oceny zdolności kredytowej konsumenta są przechowywane przez okres trzech lat od spłaty pożyczki. Obowiązek wykazania, że ocena zdolności kredytowej została dokonana zgodnie z prawem spoczywa na instytucji pożyczkowej.

Inna z poprawek określa wzór maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu dla kredytów o okresie spłaty nie krótszym niż 30 dni.

Posłowie przyjęli też poprawkę, która zakłada, że do dnia 30 listopada 2023 r. instytucje pożyczkowe poinformują Komisję Nadzoru Finansowego o podjętych działaniach zmierzających do spełnienia wymogów ustawy (m.in. prowadzenie działalności wyłącznie w formie spółki akcyjnej, albo w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Najistotniejsze rozwiązania, zawarte w nowelizacji:

– wprowadzenie wzoru, określającego maksymalną wysokość kosztów pozaodsetkowych, tj. 25%, ponoszonych przez osobę, która bierze pożyczkę pieniężną,

– obniżenie górnego limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego,

– zmiana kosztów niezależnych od okresu kredytowania z 25% do 10% oraz kosztów zależnych od okresu kredytowania z 30% do 10%,

– ustalenie maksymalnego limitu dodatkowych opłat w przypadku zakupów ratalnych, których okres spłaty wyniesie 12 miesięcy, na poziomie 20% kwoty pożyczki w skali roku,

– ograniczenie limitu dodatkowych opłat w przypadku tzw. chwilówek do 20% kwoty pożyczki w skali roku,

– wprowadzenie wymogu, aby oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji, złożone w odrębnym akcie notarialnym, zawierało wskazanie stosunku prawnego, w związku z którym dłużnik poddaje się egzekucji, datę powstania zobowiązania dłużnika, jego treść, a w przypadku zobowiązań z umów wzajemnych – dodatkowo oświadczenie wierzyciela z terminem jego wykonania,

– wprowadzenie nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego nad instytucjami pożyczkowymi.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać z dniem ogłoszenia.

Źródło: ISBnews

Artykuł Sejm przyjął nowelizację ustaw w celu przeciwdziałania lichwie pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.