Rząd chce przyjąć w III kw. program ws. zasobów wodnych do 2030 wart 11 mld zł

Rząd chce przyjąć uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Gospodarowanie zasobami wodnymi w Polsce”, który ma przyczynić się do na łagodzenia ryzyka klęsk żywiołowych: powodzi oraz niedoborów wody spowodowanych suszą i przyczynić się do przeciwdziałania zmianom klimatu, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Przyjęcie uchwały planowane jest na III kw.

„W ramach programu przewiduje się realizację 22 zadań inwestycyjnych, których efekty rzeczowe to: odbudowa infrastruktury przeciwpowodziowej, budowa 3 stopni wodnych oraz budowa 19 zbiorników wodnych. Wartość programu to ok. 11 mld zł. Okres realizacji – 2023-2030. Wykonawcą programu jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie” – czytamy  w wykazie.

Celem głównym programu jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz uzyskanie korzystnego bilansu wodnego (ochrona przed suszą i retencja wodna). Realizacja celu głównego wpłynie również na osiągnięcie celów szczegółowych, które wpłyną na zwiększenie produkcji „zielonej energii” oraz zwiększenie dostępności transportowej śródlądowych dróg wodnych, podano także.

Jak podkreślono, duże zbiorniki retencyjne w Polsce posiadają sumaryczną pojemność trzykrotnie niższą od uznawanej w Europie za wystarczającą dla bezpiecznego zaopatrzenia w wodę i zapewniającą wystarczający poziom ochrony przeciwpowodziowej.

Niedostateczna retencja nie pozwala na znaczące wyrównanie odpływów. Jest także zbyt mała dla istotnego ograniczenia zagrożenia powodziowego kraju. Sytuacja hydrologiczna (m.in. zmiany w charakterystyce opadów) powiązana z brakiem możliwości gospodarowania odpływem rzecznym jest także jednym z czynników ograniczających efektywny transport wodny.

Docelowo na obszarze Polski (uwzględniając warunki topograficzne, gęstość zaludnienia i stopień zagospodarowania kraju) możliwe jest osiągnięcie retencji zbiornikowej na poziomie około 15% (tj. 8,4 mld m3).

Polska należy do krajów o niewielkich zasobach wodnych. Określa się je między innymi za pomocą współczynnika dostępności wody – dla Polski wynosi on około 1,6 tys. m3 na mieszkańca/rok. Wartość ta, w porównaniu do średniej europejskiej, jest niska. Średni współczynnik dostępności wody przypadający na Europejczyka wynosi około 4,5 tys. m3, a dla całego świata średnio prawie 6 tys. m3 na mieszkańca.

Źródło: ISBnews

Artykuł Rząd chce przyjąć w III kw. program ws. zasobów wodnych do 2030 wart 11 mld zł pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.