Rząd chce przyjąć w I kw. projekt noweli prawa energetycznego dot. magazynowania

Rząd planuje przyjęcie w I kw. projektu nowelizacji prawa energetycznego, zakładającego zmianę istniejącego modelu funkcjonowania operatora systemu magazynowania paliw gazowych (OMPG) i doprecyzowującego przepisy, dotyczące formy, w jakiej może działać OMPG, jego obowiązków oraz kompetencji prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Przyjęcie projektu nowelizacji planowane jest na I kw.

„Z analiz operatora systemu przesyłowego gazowego (OSPG) wynika, że najbliższych latach zapotrzebowanie odbiorców na gaz ziemny w Polsce będzie rosło. Szacuje się, że w 2031 r. zużycie gazu ziemnego będzie się kształtowało na poziomie 34,9 mld m3/rok, a największe dobowe zapotrzebowanie wyniesie ok. 200 mln m3/dobę (dzisiejsze zużycie to odpowiednio 18,5 mld m3/rok i ok 90 mln m3/dobę). Oznacza to wzrost o ok. 85% w skali roku oraz zwiększenie nawet o 220% największego dobowego zapotrzebowania na gaz ziemny” – czytamy w wykazie.

W tym kontekście kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i integralności systemu przesyłowego gazowego czy możliwości bilansowania systemu w kolejnych latach jest skuteczne zarządzanie dostępnymi pojemnościami magazynowymi gazu ziemnego i dalsza ich rozbudowa, podano także.

Jak wskazano w wykazie inwestycje mające na celu rozbudowę istniejących pojemności magazynowych będą miały istotne znaczenie dla możliwości zapewnienia bezpiecznych dostaw gazu ziemnego do odbiorców końcowych w okresach najwyższego zapotrzebowania (tzw. doby szczytowe) poprzez uzupełnienie dostaw gazu ziemnego realizowanych przez punkty wejścia do polskiego systemu gazowego.

Projekt nowelizacji ustawy prawo energetyczne uzupełnia oraz doprecyzowuje przepisy ustawy dotyczące:
– formy w jakiej może działać OSMG;
– treści umowy powierzającej pełnienie obowiązków OSMG;
– obowiązków OSMG oraz właściciela instalacji magazynowej;
– kompetencji krajowego organu regulacyjnego – prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie kształtowania relacji pomiędzy właścicielem instalacji magazynowej a OSMG.

Biorąc pod uwagę cel nowelizacji, jakim jest wzmocnienie bezpieczeństwa paliwowego państwa, projektowane przepisy przewidują powierzenie funkcji OSMG spółce akcyjnej, której wyłącznym akcjonariuszem jest Skarb Państwa (lub podmiot będący w 100% własnością takiej spółki), czytamy także.

Zaznaczono, że warunki te spełnia operator systemu przesyłowego gazowego.

Projekt nowelizacji przewiduje w szczególności, że umowa powierzająca pełnienie obowiązków OSMG:
– zawierana jest na okres nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż okres wyznaczenia operatorem systemu magazynowania paliw gazowych oraz, że powinna być przedłożona Prezesowi URE w terminie 6 miesięcy przed dniem wygaśnięcia dotychczasowej umowy;
– powinna przenosić na przedsiębiorstwo energetyczne wykonywanie wszystkich obowiązków OSMG;
– powinna określać zasady korzystania przez OSMG z majątku właściciela instalacji magazynowej niezbędnego do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie magazynowania paliw gazowych.

Ponadto, projektowane przepisy przewidują mechanizm pozwalający prezesowi URE na wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji zastępującej umowę powierzającą pełnienie obowiązków OSMG, w sytuacji, gdy nie otrzyma on informacji o zawarciu kolejnej umowy.

Proponowane przepisy przejściowe zakładają, że właściciel instalacji magazynowej zobowiązany będzie do zawarcia umowy powierzającej pełnienie obowiązków OSMG i doręczenia prezesowi URE wniosku o wyznaczenie tego przedsiębiorstwa operatorem dla jego instalacji do dnia 28 lutego 2022 r. Powyższy termin związany jest z tym, że aktualnie obowiązująca decyzja prezesa URE o wyznaczeniu Gas Storage Poland Sp. z o.o. OSMG wygasa z dniem 31 maja 2022 r.

W przypadku nie zrealizowania tych obowiązków przez właściciela instalacji magazynowej, prezes URE wszczyna z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia treści umowy powierzającej pełnienie obowiązków operatora dla tej instalacji. Stronami tego postępowania będą właściciel instalacji magazynowej oraz wskazane przez prezesa URE przedsiębiorstwo energetyczne spełniające wprowadzany wymóg podmiotowy (spółka akcyjna, której jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa lub podmiot będący 100% własnością takiej spółki) i jednocześnie prowadzące działalność gospodarczą w zakresie magazynowania lub przesyłania paliw gazowych.

W tym przypadku prezes URE wyda decyzję ustalającą treść umowy powierzającej pełnienie obowiązków operatora systemu magazynowania paliw gazowych na okres od 1 czerwca 2022 r.

W zależności od dynamiki wzrostu zapotrzebowania na gaz ziemny w gospodarce dodatkowe pojemności konieczne do wybudowania wynoszą do 2500 mln m3 (przy obecnie dostępnych pojemnościach wynoszących 3 174 mln m3).

Źródło: ISBnews

Artykuł Rząd chce przyjąć w I kw. projekt noweli prawa energetycznego dot. magazynowania pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.