Rząd chce przyjąć projekt noweli o finansach publicznych w I kw. 2022

Rząd planuje przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o finansach publicznych, zakładającego uproszczenie systemu budżetowego i  uelastycznienie procesów związanych z wydatkowaniem środków budżetowych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów planowane jest na I kw. 2022 r.

„Proponowane w projekcie rozwiązania zapewnią bardziej elastyczne i efektywne zarządzanie wydatkami budżetu państwa oraz długiem Skarbu Państwa. Usprawnią istniejące instrumenty zarządzania budżetowego i zarządzania długiem Skarbu Państwa, a także usuną, występujące w przepisach systemowych, wątpliwości i niejasności natury prawnej, których nie można wyeliminować w drodze interpretacji przepisów prawa” – czytamy w wykazie.

Projekt nowelizacji zakłada m.in.:

–  wprowadzenie modyfikacji w zakresie układu zadaniowego polegających na uproszczeniu systemu budżetowego i zmniejszeniu obciążeń biurokratycznych przede wszystkim po stronie dysponentów;
– uelastycznienie regulacji dotyczących dokonywania zmian w planach finansowych jednostek sektora finansów publicznych, a co za tym idzie zasad gospodarowania środkami publicznymi;
– uelastycznienie procesów związanych z wydatkowaniem środków budżetu państwa;
– odbiurokratyzowanie procesu dokonywania wydatków ze środków rezerw celowych;
– uchylenie art. 183 ustawy o finansach publicznych skutkujące zniesieniem obowiązku sporządzania informacji o przebiegu wykonania ustawy budżetowej za pierwsze półrocze, z uwagi na bieżące, comiesięczne prezentowanie danych o wykonaniu ustawy budżetowej;
– wprowadzenie modyfikacji w zakresie przepisów dotyczących państwowego długu publicznego, w szczególności zarządzania długiem Skarbu Państwa;
– doprecyzowanie przepisów dotyczących jednostek samorządu terytorialnego m.in. w zakresie procedury absolutoryjnej i procesu realizacji przedsięwzięć wieloletnich;
– wprowadzenie rozwiązań systemowych usprawniających proces planowania i sprawozdawczości w ramach kontroli zarządczej;
– wprowadzenie do systemu finansów publicznych przeglądów wydatków, przy jednoczesnym usunięciu ogólnej kontroli efektywności i skuteczności realizacji budżetu w układzie zadaniowym;
– umożliwienie ministrowi finansów otrzymywania danych i informacji niezbędnych do prowadzenia przeglądów wydatków;
–  wprowadzenie fakultatywnej możliwości centralizacji funkcji audytu wewnętrznego na poziomie działu/ów administracji rządowej;
–  umożliwienie uzyskiwania krajowych kwalifikacji do prowadzenia audytu wewnętrznego;

Jednocześnie planowane jest wprowadzenie rozwiązań usprawniających oraz wzmacniających prowadzenie audytu wewnętrznego w sektorze publicznym, w tym m.in.:

– zmiana wysokości kwoty, po przekroczeniu której powstaje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego,
– rozszerzenie katalogu jednostek sektora finansów publicznych zobowiązanych do prowadzenia audytu wewnętrznego,
– zapewnienie ministrowi kierującemu działem (lub działami) administracji rządowej możliwości zlecania audytu koordynowanego w jednostkach w dziale oraz prezesowi Rady Ministrów  – w jednostkach podległych lub przez niego nadzorowanych, a także w jednostkach obsługujących organy podległe prezesowi Rady Ministrów lub przez niego nadzorowane,
– określenie katalogu dokumentów audytu wewnętrznego, które stanowią informację publiczną udostępnianą na wniosek oraz czasowego ograniczenia dostępu do tych dokumentów,
–  rozszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych do przekazywania informacji o prowadzeniu audytu wewnętrznego (jednostki samorządu terytorialnego) oraz dostosowanie zakresu tych informacji.

Źródło: ISBnews

Artykuł Rząd chce przyjąć projekt noweli o finansach publicznych w I kw. 2022 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *