Prezydent podpisał nowelę dot. przedłużenia terminu realizacji PROW z lat 2014-2020

Prezydent podpisał ustawę o  zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014–2020 do grudnia 2022 roku, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

„Proponowane w ustawie zmiany wiążą się z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020), zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2220 z dnia 23 grudnia 2020 r. ustanawiającego niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji w latach 2021 i 2022” – czytamy  komunikacie.

Uchwalona ustawa m. in.:

– wprowadza rozwiązania, które upraszczają procedury związane z przygotowaniem do realizacji działań mających na celu przeciwdziałanie skutkom suszy oraz zwiększenie retencji wód w obszarach miejskich, rolniczych i leśnych;

– umożliwia wymianę korespondencji, za zgodą strony postępowania, w tym doręczanie pism stronie tego postępowania, za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), w odniesieniu do postępowań wszczynanych na wniosek złożony za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej ARiMR;

– ułatwia beneficjentom realizację operacji w ramach PROW 2014–2020 w zakresie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w perspektywie 2021–2027;

– określa nowe zasady, w tym tryb wyboru wielofunduszowych LSR, przy jednoczesnym wyłączeniu spod regulacji ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, zwanej dalej „ustawą o RLKS” Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021–2027;

– umożliwia zastosowanie procedury odwoławczej od oceny LSR do organu innego niż sąd administracyjny na poszczególnych etapach wyboru LSR;

– umożliwia wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w pracach organu lokalnych grup działania (LGD), jakim jest rada, oraz komisji dokonującej wyboru LSR;

– umożliwia wykorzystanie aktualnych, na dzień 31 grudnia 2020 r., danych statystycznych dotyczących liczby mieszkańców na potrzeby określenia spełnienia warunku dotyczącego liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze objętym planowanym LSR przy wyborze beneficjentów wsparcia przygotowawczego do stworzenia nowej LSR na nowy okres programowania;

– przewiduje zwolnienie państwowych instytutów badawczych z obowiązku składania zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie, w przypadku gdy są one wyłącznym beneficjentem lub członkiem konsorcjum, w którego skład wchodzą jednostki sektora finansów publicznych;

Termin wejścia w życie ustawy został ustalony na 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów, które wchodzą w życie po upływie 5 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Źródło: ISBnews

Artykuł Prezydent podpisał nowelę dot. przedłużenia terminu realizacji PROW z lat 2014-2020 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *