PKN Orlen przedłużył termin wezwania na akcje Energi do 22 kwietnia

PKN Orlen przedłużył termin przyjmowania zapisów w wezwaniu na akcje Energi do 22 kwietnia 2020 r., z 9 kwietnia 2020 r., podała spółka.

Nowe daty w wezwaniu to:

Data zakończenia przyjmowania zapisów – 22 kwietnia br.,

Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji zdematerializowanych na GPW objętych zapisami złożonymi po upływie pierwszych 70 dni przyjmowania zapisów (tj. od 10 kwietnia 2020 r.) – 27 kwietnia br.,

Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji niezdematerializowanych objętych zapisami złożonymi po upływie pierwszych 70 dni przyjmowania zapisów (tj. od 10 kwietnia 2020 r.) – 27 kwietnia br.,

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji objętych zapisami złożonymi po upływie pierwszych 70 dni przyjmowania zapisów (tj. od 10 kwietnia 2020 r.) – 30 kwietnia br.,

Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji zdematerializowanych na GPW objętych zapisami złożonymi w ciągu pierwszych 70 dni przyjmowania zapisów (tj. do 9 kwietnia 2020 r. włącznie) – 21 kwietnia br.,

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji objętych zapisami złożonymi w ciągu pierwszych 70 dni przyjmowania zapisów (tj. do 9 kwietnia 2020 r. włącznie) – 24 kwietnia br., poinformowano.

„Termin przyjmowania zapisów może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do ziszczenia się warunku prawnego nabycia akcji w wezwaniu lub otrzymania wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji lub decyzji właściwego organu o udzieleniu zgody na nabycie akcji lub decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, jednak nie więcej niż do 120 dni – jeśli bezskutecznie upłynął termin wskazany w treści wezwania, w jakim, według najlepszej wiedzy wzywającego, miało nastąpić ziszczenie się tego warunku prawnego, otrzymanie tego zawiadomienia lub otrzymanie tych decyzji (§ 5 ust. 3 pkt 1 lit. b) Rozporządzenia)” – czytamy w komunikacie.

Termin przyjmowania zapisów może również ulec wydłużeniu do 120 dni – jeżeli po ogłoszeniu wezwania zaistnieją uzasadnione okoliczności, wskazujące na możliwość niezrealizowania celu wezwania, a akcje objęte zapisami złożonymi w ciągu pierwszych 70 dni przyjmowania zapisów zostaną nabyte nie później niż w ciągu 10 dni roboczych przypadających po upływie tych pierwszych 70 dni, zastrzeżono.

„Wzywający, z uwagi na zaistniałe uzasadnione okoliczności, które poniżej podaje, wskazuje na możliwość niezrealizowania celu wezwania do pierwotnego dnia zakończenia przyjmowania zapisów tj. do 9 kwietnia 2020 r. Zgodnie z pkt. 6 wezwania, wzywający, jako podmiot nabywający akcje, zobowiązał się nabyć akcje objęte zapisami pod warunkiem, że zapisami w wezwaniu zostanie objęta liczba akcji uprawniających do wykonywania co najmniej 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Wzywający wychodzi z założenia, że z uwagi na nadzwyczajne, nagłe i niespodziewane okoliczności związane ze stanem epidemii (wprowadzonym w miejsce stanu zagrożenia epidemicznego na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii), istnieje uzasadniona możliwość nieosiągnięcia zapisów w wezwaniu obejmujących liczbę akcji uprawniających do wykonywania co najmniej 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki przed zakończeniem pierwotnego terminu przyjmowania zapisów w ramach wezwania” – czytamy również.

Na początku grudnia 2019 r. PKN Orlen ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 414 067 114 tj. wszystkich akcji wyemitowanych przez Energa S.A. Cena akcji w wezwaniu została określona na 7 zł za jedną sztukę.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Źródło: ISBnews

Artykuł PKN Orlen przedłużył termin wezwania na akcje Energi do 22 kwietnia pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.