PBKM uważa, że cena w wezwaniu AOC Health jest godziwa

Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) ocenia, że ogłoszone przez AOC Health wezwanie na 10,6% akcji spółki pozostanie bez istotnego wpływu na dotychczasową działalność, a cena w wezwaniu (66,4 zł za akcję) jest godziwa, podał PBKM.

„Wzywający traktuje spółkę jako inwestycję długoterminową i zamierza rozwijać dotychczasową działalność spółki nie zmieniając, co do zasady, profilu działalności spółki ani strategii rozwoju opartej o akwizycje i stały wzrost organiczny. Wzywający planuje prowadzić wobec spółki politykę, której celem będzie budowanie jej wartości poprzez wsparcie i rozwój jej dotychczasowej działalności. Wzywający zamierza dalej konsolidować rynek banków komórek macierzystych zlokalizowanych na terenie Europy. Inwestycja w spółkę jest elementem realizacji tej strategii. W przypadku nabycia przez wzywającego kolejnych podmiotów prowadzących działalność na europejskim rynku banków komórek macierzystych, wzywający rozważy dokonanie konsolidacji działalności spółki z działalnością prowadzoną przez nabyte przez wzywającego podmioty” – czytamy w stanowisku.

„W dokumencie wezwania nie przedstawiono szczegółowych informacji dotyczących wpływu wezwania na zatrudnienie w spółce oraz na lokalizację prowadzenia jej działalności, tym niemniej na podstawie przedstawionych w nim zamiarów wzywającego w stosunku do spółki, zarząd spółki stwierdza, że na dzień sporządzenia niniejszego stanowiska nie identyfikuje przesłanek wskazujących, iż w związku z realizacją wezwania interes spółki dozna uszczerbku, jak również wezwanie nie wpłynie w sposób istotny na strategiczne plany wzywającego wobec spółki, w tym na zatrudnienie w spółce oraz na lokalizację prowadzenia jej działalności. Zarząd wskazuje, że na dzień sporządzenia niniejszego stanowiska spółka prowadzi działalność w normalnym trybie. W ocenie zarządu ogłoszone wezwanie pozostanie bez istotnego wpływu na dotychczasową działalność spółki” – czytamy dalej.

Zarząd stwierdził, że w jego ocenie cena akcji proponowana w wezwaniu odpowiada wartości godziwej spółki.

„Jednocześnie członkowie zarządu nie zamierzają sprzedawać swoich akcji w wezwaniu. Niezależnie od bieżącej oceny wartości godziwej, w opinii zarządu, spółka charakteryzuje się potencjałem istotnego wzrostu wartości ekonomicznej, szczególnie w średnim i długim terminie mając w szczególności na uwadze możliwe działania konsolidacyjne europejskiego rynku bankowania krwi” – podano także.

Na początku lutego 2020 r. AOC Health ogłosiło wezwanie do sprzedaży 975 683 akcji Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM), stanowiących 10,6% udziałów w kapitale i głosach po cenie 66,4 zł za jedną akcję. Po przeprowadzeniu wezwania, wzywający zamierza łącznie osiągnąć 66% całkowitej liczby w akcji w kapitale zakładowym spółki, czyli 6 074 961 akcji w kapitale zakładowym spółki, co odpowiada 6 074 961 głosom na walnym zgromadzeniu, czyli posiadać 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Wzywający jest podmiotem kontrolowanym przez AOC Health HoldCo S.a r.l., która z kolei jest podmiotem kontrolowanym przez Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS.

Polski Bank Komórek Macierzystych został założony w 2002 roku i zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych. Celem działalności PBKM jest zapewnienie dziecku lub członkom rodziny szybkiego dostępu do materiału biologicznego, który może być stosowany w nowoczesnych terapiach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

Źródło: ISBnews

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *