Open Finance chce sprzedać część lub wszystkie akcje Noble Funds TFI

Open Finance – w celu dalszego finansowania działalności – zamierza dokonać sprzedaży części lub całości posiadanych akcji Noble Fund Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Noble Funds TFI), podał Open Finance. Kwota uzyskana ze zbycia akcji zostanie przeznaczona na spłatę kredytów zaciągniętych w Getin Noble Banku (GNB), co pozwoli na uwolnienie akcji będących przedmiotem zastawu.

„Obecnie spółka posiada 69 910 akcji NF TFI co stanowi 36,3% kapitału zakładowego NF TFI oraz tyle samo głosów na walnych zgromadzeniu NF TFI. Spośród posiadanych przez spółkę akcji NF TFI – 69 051 sztuk jest obecnie obciążona zastawem rejestrowym i finansowym, które stanowią zabezpieczenie wierzytelności kredytowych zgodnie z zawartymi przez emitenta i bank umowami” – czytamy w komunikacie.

Akcje będą przedmiotem zbycia wyłącznie jako wolne od obciążeń, tj. pod warunkiem uprzedniego zwolnienia powyższych zabezpieczeń, co wymaga uzyskania zgody banku, zastrzeżono.

Open Finance podał, że w pierwszej kolejności oferta sprzedaży 69 910 sztuk akcji NF TFI (z których 69 051 sztuk stanowi obecnie zabezpieczenie umów kredytowych zawartych z bankiem) zostanie skierowana do akcjonariuszy NF TFI, wskazanych przez zarząd i zatwierdzonych przez radę nadzorczą spółki.

W przypadku przyjęcia oferty kupna ww. akcji, transakcja będzie przedmiotem postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego – zamiar przekroczenia 10%, 20%, 1/3 lub 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych podlega zawiadomieniu KNF.

„Transakcja sprzedaży akcji NF TFI zostanie dokonana po wydaniu przez KNF decyzji o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu lub w przypadku niezgłoszenia sprzeciwu przez KNF w przewidzianym przepisami terminie. Ponadto wobec tego, że akcje NF TFI są przedmiotem zastawu rejestrowego, transakcja z podmiotem trzecim zostanie zawarta pod warunkiem wyrażenia przez bank zgody na zbycie akcji i zwolnienie zastawu” – czytamy także.

Jeśli wskazani przez zarząd i zatwierdzeni przez radę nadzorczą akcjonariusze NF TFI nie wyrażą chęci nabycia akcji NF TFI w terminie 30 dni od dnia złożenia oferty lub wcześniej poinformują spółkę o braku zainteresowania ofertą, zarząd przystąpi do poszukiwania innego nabywcy zainteresowanego całościowym pakietem akcji NF TFI posiadanych przez spółkę, bądź jego częścią, podano także.

Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała na GPW w 2011 r.

Źródło: ISBnews

Artykuł Open Finance chce sprzedać część lub wszystkie akcje Noble Funds TFI pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.