KE zapowiada inicjatywy ustawodawcze dot. m.in. Zielonego Ładu i cyfryzacji

Komisja Europejska chce zaproponować w roku przyszłym ramy regulacyjne dotyczące certyfikacji usuwania dwutlenku węgla, przegląd norm emisji CO2 dla pojazdów ciężkich, wprowadzenie instrumentu nadzwyczajnego, który miałby zapobiegać zakłóceniom konkurencji, wynika z programu prac Komisji na rok 2022.

Program ten zawiera 42 nowe inicjatywy ustawodawcze w ramach sześciu naczelnych celów, odnoszących się m. in. do Zielonego Ładu, transformacji cyfrowej, gospodarki, wzmacniania pozycji Europy na świecie, promowania europejskiego stylu życia oraz  impulsu dla demokracji europejskiej.

„W przypadku kryzysu na taką skalę [jak pandemia COVID-19] nie wystarczy przywrócić tego, co było. Musimy wyjść z kryzysu silniejsi i bardziej odporni. W tym duchu przedstawiamy dziś nasz program prac na 2022 r. […] Mam teraz nadzieję, że szybko osiągniemy porozumienie z Parlamentem Europejskim i Radą w sprawie kluczowych wniosków ustawodawczych” – powiedział wiceprzewodniczący Komisji Maroš Šefčovič, cytowany w komunikacie.

Komisja zapowiada również inicjatywę ustawodawczą, wspierającą powszechne zastosowanie płatności natychmiastowych oraz ułatwienia dla przedsiębiorstw w UE dostęp do kapitału. Deklaruje też, że jak tylko zakończą się prace nad globalnym rozwiązaniem w zakresie reformy międzynarodowych ram opodatkowania osób prawnych, Komisja zapewni jego „szybkie i spójne wdrożenie w całej UE”.

Jak podano w komunikacie, Komisja będzie kontynuować starania, by do 2050 r. Europa stała się pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem. Oprócz pakietu Fit for 55 przedstawionego w 2021 r. jako część Zielonego Ładu, KE zaproponuje ramy regulacyjne dotyczące certyfikacji usuwania dwutlenku węgla.

Komisja ponadto: podejmie dalsze działania prowadzące do mobilności bezemisyjnej, np. przeprowadzi przegląd norm emisji CO2 dla pojazdów ciężkich, kontynuować będzie realizację planu działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń, aby poprawić jakość wody i powietrza, określi nowe przepisy dotyczące zrównoważonego stosowania pestycydów, oraz poczyni postępy w tworzeniu gospodarki o obiegu zamkniętym przez wzmocnienie prawa do naprawy produktów zamiast zastępowania ich nowymi, czytamy także.

Komisja planuje tez uruchomienie środków w ramach Funduszu Społecznego na rzecz Działań w dziedzinie Klimatu, by podwoić zewnętrzne finansowanie na rzecz bioróżnorodności.

Część programu prac dotyczy też transformacji cyfrowej.

„Jednolity rynek wciąż ma zasadnicze znaczenie dla innowacyjności Europy, dlatego Komisja poddaje ponownej analizie politykę konkurencji i zamierza wprowadzić instrument nadzwyczajny jednolitego rynku, aby zapobiegać przyszłym zakłóceniom. Aby rozwiązać pilne problemy związane z podażą półprzewodników umożliwiających cyfrowe rozwiązania, przyjmiemy europejski akt o mikroczipach, którego celem będzie promowanie nowoczesnego ekosystemu i rozwój nowych rynków dla przełomowych europejskich technologii. Komisja zaproponuje też europejski akt dotyczący cyberodporności, aby ustanowić wspólne standardy odporności w zakresie cyberbezpieczeństwa” – wymieniła KE w komunikacie.

Zapowiedziała też rozpoczęcie tworzenia unijnego systemu globalnej bezpiecznej komunikacji satelitarnej, aby zapewnić państwom członkowskim dodatkową dostępną w całej UE łączność szerokopasmową.

Priorytetowo chce traktować też środki wspierające zdobywanie umiejętności cyfrowych w szkołach i szkolnictwie wyższym.

Komisja zapowiada, że przedstawi także wniosek ustawodawczy w celu poprawy ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na azbest w miejscu pracy.

„Aby wspierać politykę państw członkowskich, Komisja wystąpi z inicjatywą dotyczącą odpowiedniego dochodu minimalnego, która wzmocni siatki bezpieczeństwa socjalnego, niezbędne do łagodzenia wstrząsów gospodarczych” – czytamy dalej.

Planowane są także inicjatywy odnoszące się do sektora finansowego.

„Uznając, że sektor finansowy ma kluczowe znaczenie dla ożywienia gospodarczego, przedłożymy również wnioski ustawodawcze wspierające powszechne zastosowanie płatności natychmiastowych  oraz ułatwiające przedsiębiorstwom w UE dostęp do kapitału. Ja tylko zakończą się prace nad globalnym rozwiązaniem w zakresie reformy międzynarodowych ram opodatkowania osób prawnych, Komisja zapewni jego szybkie i spójne wdrożenie w całej UE” – podkreśliła KE.

Jak wynika z zapowiedzi KE, do końca bieżącego roku przedstawiona ma zostać  nowa wspólna deklaracja UE-NATO i Komisja postara się przyspieszyć prace nad rzeczywistą Europejską Unią Obrony.

W ramach wysiłków na rzecz globalnej transformacji energetycznej i zdrowszych oceanów przedłożone zostaną: nowa strategia dotycząca międzynarodowych zobowiązań energetycznych oraz plan działania w dziedzinie międzynarodowego zarządzania oceanami, podano także.

Komisja zapowiedział też unijną strategię na rzecz uniwersytetów i zaproponuje sposoby głębszej i trwalszej współpracy transnarodowej w szkolnictwie wyższym.

„Wykorzystując doświadczenia i wnioski z pandemii, Komisja zaprezentuje europejską strategię w dziedzinie opieki, aby w sposób kompleksowy usprawnić system – od opieki nad dziećmi po opiekę długoterminową. Aby dalej rozwijać Europejską Unię Zdrowotną, Komisja zapewni dostęp do przystępnych cenowo wysokiej jakości leków dzięki propozycji nowych ram funkcjonowania dynamicznego sektora farmaceutycznego w UE” – czytamy dalej.

„Przedstawi również nowelizację prawodawstwa dotyczącego leków dla dzieci i leków na choroby rzadkie, a także wspierać będzie ratujące życie badania przesiewowe i wczesną diagnostykę chorób nowotworowych w zaleceniu dotyczącym badań przesiewowych w kierunku raka” – czytamy także.

Komisja zapowiada też, że podejmie „dalsze działania w ochronie wolności i pluralizmu mediów, przedstawiając europejski akt o wolności mediów, oraz stać będzie na straży praworządności, która jest podstawowym elementem skutecznego funkcjonowania UE”.

„Kontynuować będziemy również prace nad strukturą nowego międzyinstytucjonalnego unijnego organu ds. etyki, w ścisłej konsultacji z pozostałymi instytucjami. Aby zapewnić równość dla wszystkich, zaproponujemy środki mające usprawnić uznawanie rodzicielstwa między państwami UE. Przedstawimy również inicjatywę dotyczącą drenażu mózgów i łagodzenia skutków spadku liczby ludności, w której zaproponujemy możliwe rozwiązania” – podkreśliła KE.  

Komisja zapowiada rozpoczęcie rozmów z Parlamentem i Radą, aby sporządzić wykaz wspólnych priorytetów ustawodawczych.

Źródło: ISBnews

Artykuł KE zapowiada inicjatywy ustawodawcze dot. m.in. Zielonego Ładu i cyfryzacji pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.