Rząd chce w III kw. przyjąć projekt noweli prawa energetycznego i ustawy o OZE

Rząd chce do prawa energetycznego i ustawy o odnawialnych źródłach energii wprowadzić przepisy, umożliwiające od 2026 r. techniczną zmianę sprzedawcy energii elektrycznej w 24 godziny oraz umożliwić gospodarstwom domowym i mikroprzedsiębiorcom o rocznym zużyciu energii poniżej 100 tys. kWh dostęp do narzędzi porównywania sprzedaży energii, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Planowane są także zmiany w przepisach w zakresie paliw gazowych, w tym m.in. w zakresie zwiększenia opłaty za przyłączenie do sieci przesyłowej gazowej z 25% do 100% rzeczywiście poniesionych przez operatora kosztów.

Przyjęcie przez Radę Ministrów projektu nowelizacji prawa energetycznego i ustawy o odnawialnych źródłach energii planowane jest na III kw.

„W projekcie proponuje się wprowadzenie zmian w następujących obszarach:

  • wprowadza się przepisy umożliwiające od 2026 r. techniczną zmianę sprzedawcy energii elektrycznej w 24 godziny;
  • wprowadza się dostęp dla odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych i mikro przedsiębiorców o rocznym zużyciu poniżej 100 000 kWh do narzędzia porównywania ofert sprzedaży energii elektrycznej” – czytamy w wykazie.

Projektowana regulacja ma umożliwiać odbiorcom zawierania umów z cenami dynamicznymi energii elektrycznej z co najmniej jednym sprzedawcą i każdym sprzedawcą, który ma ponad 200 tys. odbiorców, oraz prawo do otrzymywania informacji na temat korzyści i ryzyk związanych z takimi umowami.

Ma też wzmocnić prawa odbiorców oraz wprowadzić nowe prawa w zakresie sprzedaży energii elektrycznej (nowe warunki umowne, obowiązki dotyczące rozliczeń, rozwiązywania sporów ze sprzedawcą, obowiązki informacyjne) oraz dostosować zadania operatora systemu przesyłowego i operatorów systemów dystrybucyjnych do przepisów unijnych, w tym dot. usług systemowych, usług elastyczności oraz wprowadza się zmiany w zakresie bilansowania.

Po wejściu w życie planowanej noweli każdy odbiorca końcowy mógłby zgłosić prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zawiadomienie dotyczące podejrzenia naruszenia tych obowiązków określonych w ustawie – Prawo energetyczne.

Inne z proponowanych zmian to:

  • wdrożenie mechanizmu nierynkowego ograniczania w wytwarzaniu z odnawialnych źródeł energii przez operatorów systemu elektroenergetycznego;
  • nadanie uprawnień prezesowi URE do ingerowania z urzędu lub na wniosek strony w treść umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii elektrycznej zawartej pomiędzy sprzedawcą a operatorem systemu dystrybucyjnego lub operatorem systemu przesyłowego, w określonych przypadkach;
  • przyznanie prezesowi URE uprawnienia do samodzielnego ustalenia cen i stawek opłat dla przedsiębiorstwa energetycznego w przypadku wydania decyzji w sprawie odmowy zatwierdzenia temu przedsiębiorstwu taryfy, jeżeli uzasadniona jest koniecznością obniżenia cen i stawek opłat;
  • doprecyzowanie przepisów dot. znaku towarowego operatora systemu dystrybucyjnego, by nie wprowadzać w błąd co do tożsamości sprzedawcy;
  • wprowadzenie wzorca umowy o świadczenie usług przesyłania paliw gazowych;
  • dodanie przepisów, mających na celu zapewnienie przedsiębiorstwom energetycznym zajmującym się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej lub paliw gazowych podstawy prawnej do koordynacji działań i wymiany informacji w przypadku wniosków o przyłączenie do sieci gazowej i sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym, urządzeń, instalacji lub sieci, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej paliwo gazowe;
  • rozstrzygnięcie wątpliwości dot. możliwości prowadzenia przez operatora systemu magazynowania działalności w zakresie skraplania lub regazyfikacji gazu ziemnego.

Źródło: ISBnews

Artykuł Rząd chce w III kw. przyjąć projekt noweli prawa energetycznego i ustawy o OZE pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *