CCC Shoes&Bags wyemitowała obligacje na 360 mln zł dla PFR Inwestycje FIZ

CCC Shoes & Bags – spółka zależna od Grupy CCC – przeprowadziła emisję 360 obligacji serii A o wartości nominalnej wynoszącej 1 mln zł każda i o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 360 mln zł, które zostały objęte w całości przez PFR Inwestycje FIZ, podała spółka.

„Inwestor zapłacił CCC S&B pierwszą ratę ceny emisyjnej w kwocie 170 000 000 zł przelewem na rachunek CCC S&B, natomiast druga rata ceny emisyjnej w kwocie 190 000 000 zł została przelana przez inwestora na rachunek escrow i zostanie zwolniona na rzecz CCC S&B po spełnieniu warunków wskazanych w dokumentach emisji” – czytamy w komunikacie. 

Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, na którą składają się: odsetki półroczne o stałej stopie procentowej, z zastrzeżeniem ich zwiększenia na zasadach określonych w dokumentach dotyczących emisji obligacji oraz odsetki odroczone, o stopie procentowej równej sumie stopy bazowej stanowiącej WIBOR 3m i marży, podano także. 

„Niezależnie od powyższego, przy wykupie obligacji przez CCC S&B, inwestor będzie uprawniony do dodatkowej płatności uzależnionej od wzrostu wartości akcji w eobuwie.pl S.A.” – czytamy dalej.

Wierzytelności inwestora z tytułu obligacji i innych dokumentów związanych z emisją są lub będą zabezpieczone poręczeniem udzielonym przez CCC, zastawami zwykłymi i rejestrowymi na akcjach w eobuwie w łącznej liczbie 1 440 000 akcji, zastawami zwykłymi i zastawem rejestrowym na wierzytelnościach z tytułu umowy o prowadzenie dla CCC S&B rachunku bankowego dedykowanego wypłacaniu przez eobuwie części dywidend, przypadających na akcje zastawione na zabezpieczenie wierzytelności z obligacji i innych dokumentów emisji (podlegających obowiązkowemu zaliczeniu na spłatę lub przedpłatę odsetek od obligacji), podporządkowaniem wybranego zadłużenia finansowego CCC S&B wobec CCC.eu sp. z o.o. (w tym z tytułu niezabezpieczonej pożyczki udzielonej CCC S&B przez ten podmiot) oraz oświadczeniami o poddaniu się egzekucji złożonymi przez CCC S&B (jako emitenta obligacji) i CCC (jako poręczyciela). 

„Inwestor będzie miał prawo żądać wcześniejszego wykupu obligacji w przypadkach określonych w warunkach emisji obligacji. CCC S&B będzie miało prawo dokonać wcześniejszego wykupu obligacji pod warunkiem uiszczenia odpowiedniej prowizji określonej w warunkach emisji. W braku wcześniejszego wykupu, wykup obligacji nastąpi w dniu 22 września 2028 r.” – podsumowano.

Obligacje nie zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

Źródło: ISBnews

Artykuł CCC Shoes&Bags wyemitowała obligacje na 360 mln zł dla PFR Inwestycje FIZ pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *